Ważne zmiany podatkowe w najbliższym czasie

kalkulator i dokumenty - zmiany podatkowe

Przedstawiamy trzy najistotniejsze zmiany, które czekają nas w najbliższym czasie.

 

1) Biała lista podatników VAT – od 1 września 2019 r.

 

W ten sposób z dniem 1 września 2019 r. powstała tzw. „biała lista”, zawierająca pełne dane o podatnikach VAT.

Przypomnijmy, że ustawa nowelizująca, która wprowadziła białą listę podatników VAT (ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r., Dz. U. poz. 1018 ze zm.), wprowadziła również istotne zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego.

Z jej regulacji wynika, że zapłata kontrahentowi (czynnemu podatnikowi VAT) należności o wartości przekraczającej 15.000 zł na rachunek inny, niż wskazany w nowym wykazie podatników VAT, będzie skutkowała generalnie niemożliwością ujęcia danego wydatku w kosztach podatkowych.

To ograniczenie będzie jednak obowiązywało dopiero od 1 stycznia 2020 r.

 

2) Od 1 listopada 2019 r. zmiany w stosowaniu split payment

 

1. Katalog czynności objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności

Obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostaną objęte faktury spełniające oba warunki jednocześnie :

Których wartość brutto będzie przekraczać 15.000 zł (lub jej równowartość) dokumentujące transakcje , których przedmiotem będą towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, który na tę chwilę nie jest jeszcze nie jest dostępny. Na pewno jednak znajda się tam usługi budowlane, złom, stal, elektronika, części samochodowe czyli usługi i towary do których obecnie stosuje się mechanizm odwrotnego obciążania.

2. Obowiązkowy zapis na fakturach

Na fakturach objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik zobowiązany będzie do umieszczania specjalnej adnotacji w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności”.

Obowiązek zamieszczania takiej informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur, w których wartość brutto będzie przekraczała 15.000 zł (lub jej równowartość) i faktura będzie dokumentowała nabycie towarów i usług wymienionych w dodanym załączniku nr 15 do ustawy.

3. Sankcje dla wystawcy i odbiorcy faktur

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę bez specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT wykazanej na tej fakturze.

Sankcje grożą również nabywcy towaru lub usługi, który pomimo obowiązku nie dokona płatności w systemie podzielonej płatności. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe, w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której będzie dotyczyć płatność (zgodnie z dodanym art. 108a ust. 7 ustawy o VAT). Ponadto podatnik, który wbrew obowiązkowi, dokona płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności podlegać będzie karze grzywny do 720 stawek dziennych lub karze grzywny za wykroczenie skarbowe (zgodnie z dodanym art. 57c § 1 i 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy; Dz. U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.).

 

3) Faktura do paragonu – NIP na paragonie od 1 stycznia 2020 r.

 

Ustawodawca wprowadza ograniczenie w zakresie możliwości wymiany paragonów fiskalnych na faktury.

Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy.

W przypadku naruszenia nowych przepisów grozi sankcja w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *