Rejestracja domeny internetowej i znaku towarowego

Obecnie większość liczących się na rynku przedsiębiorstw dysponuje przynajmniej jedną domeną internetową. Wydaje się, że nie ma lepszego sposobu aby dotrzeć do dużej liczby potencjalnych klientów niż poprzez stronę internetową, blog, fanpage, itp. Podobnie jest ze znakiem towarowym, którego rejestracja jest teraz niewątpliwie koniecznością. Jak się okazuje, te dwie sfery przenikają się, tj. domena internetowa może stanowić znak towarowy czy też znak towarowy może być zawarty w adresie internetowym. Jeśli przedsiębiorca nie zarejestruje domeny z nazwą swojego przedsiębiorstwa lub produktu, czy też nie dopilnuje zastrzeżenia swojego znaku towarowego w odpowiednim urzędzie czy organizacji międzynarodowej, wówczas naraża się na to, że uprzedzi go konkurencja, która niejednokrotnie nie jest uczciwa. Znane są bowiem i powszechnie spotykane takie zjawiska jak cybersquatting polegający na rejestracji domeny internetowej zawierającej cudzy znak towarowy w celu jej odsprzedaży, czy też zgłaszanie cudzego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym – również w celu uzyskania wynagrodzenia od osoby, która de facto używa tego znaku w obrocie gospodarczym. Oczywiście jeśli jesteśmy w stanie udowodnić, że to my byliśmy pierwsi na określonym rynku to mamy spore szanse na wygranie sprawy o naruszenie przed sądem, bądź na pozytywne rozpatrzenie naszego sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie rejestracji znaku towarowego uzyskanej w sposób bezprawny. Jak wszyscy jednak wiemy wymaga to sporych nakładów finansowych i jest długotrwałe.

Znak towarowy jako prawo wyłączne

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Może to być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP, przy czym ochronę tą można przedłużać na kolejne okresy dziesięcioletnie, właściwie w nieskończoność.

Do niedawna w Urzędzie Patentowym RP (www.uprp.pl) obowiązywał system badawczy, co oznaczało, że Urząd ten zanim zdecydował czy udzielić prawa ochronnego na określony znak towarowy sprawdzał czy zgłoszony znak nie jest identyczny lub podobny do wcześniej zgłoszonego lub zarejestrowanego znaku towarowego. Po ostatniej nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej, od 15 kwietnia 2016 r. również w Polsce – podobnie jak w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) – obowiązuje system sprzeciwowy. Oznacza to dla przedsiębiorców konieczność samodzielnego monitorowania czy ktoś nie uzurpuje sobie prawa do ich znaku towarowego. W razie konieczności trzeba wnieść stosowny sprzeciw lub wniosek o unieważnienie kwestionowanego znaku.

Jeśli określony przedsiębiorca chciałby uzyskać ochronę również poza granicami Polski, może to zrobić np. wysyłając podanie do EUIPO mieszczącego się w Alicante, Hiszpania (www.euipo.europa.eu). W takim przypadku uzyska ochronę w całej Unii Europejskiej. W przypadku konieczności ochrony znaku towarowego poza Unią Europejską można skorzystać z systemu międzynarodowego składając podanie za pośrednictwem Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i wyznaczając poszczególne kraje należące do Związku Madryckiego, których lista dostępna jest na stronie internetowej www.wipo.int.

Domena internetowa – kto pierwszy ten lepszy?

Jeśli chodzi o rejestrację domen internetowych, obowiązuje tu zasada kto pierwszy ten lepszy, co nie wyłącza możliwości późniejszego dochodzenia swoich praw przed sądem powszechnym lub polubownym. W przypadku domen zawierających cudze znaki towarowe należy wykazać się wcześniejszym prawem do określonego znaku towarowego. Będzie łatwiej i szybciej jeśli nasz znak będzie zarejestrowanym znakiem towarowym. Wówczas, aby udowodnić nasze pierwszeństwo przedkładamy po prostu odpowiednie świadectwo ochronne. Jeśli jednak nie zarejestrowaliśmy znaku czeka nas prawdopodobnie dłuższe i kosztowne postępowanie mające na celu wykazanie kto pierwszy zaczął używać przedmiotowego znaku na określonym rynku. Nie ulega oczywiście wątpliwości, że prawo należy się temu kto znak rzeczywiście używał w obrocie gospodarczym, a nie temu kto go tylko formalnie zarejestrował.

Monika Kowalczyk

Gdy dojdzie już do sprawy spornej przedsiębiorca może powołać się na następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Domena internetowa a znak towarowy

Istnieją przypadki gdy przedsiębiorca decyduje, że określony adres internetowy będzie samodzielnie pełnił funkcję znaku towarowego. Taka sytuacja jest jak najbardziej możliwa i jest to często stosowane. Co więcej, adres internetowy może zostać zarejestrowany w Urzędzie Patentowym jako znak towarowy. Zatem, domena internetowa nie tylko służy informowaniu potencjalnych klientów o określonych towarach czy też usługach ale może również pełnić funkcję oznaczenia pochodzenia. Adres internetowy bardzo często jest wykorzystywany także w reklamie określonych produktów czy usług. Trudno zatem w dzisiejszych czasach przecenić znaczenie zarówno znaków towarowych jak i domen internetowych. Wydaje się, że domena internetowa może – obok znaku towarowego – stanowić obecnie znaczącą wartość w majątku każdego przedsiębiorstwa.

Monika Kowalczyk
rzecznik patentowy z kancelarii AOMB Polska sp. z o.o.

1 komentarz do “Rejestracja domeny internetowej i znaku towarowego

  1. Jaki jest szacunkowo koszt rejestracji za Państwa pośrednictwem znaku towarowego, który jest jednocześnie adresem strony internetowej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *