Leasing samochodów w świetle nowego prawa

14 listopada 2018 r. Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym PIT i CIT. Oznacza to, że już 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe regulacje podatkowe dotyczące leasingu samochodów osobowych.  Jakie zmiany wprowadzi nowe prawo?

Koszty używania samochodów

Ustawa nowelizująca wprowadza również przepisy, które zmieniają sposób zaliczania wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego na potrzeby działalności do kosztów uzyskania przychodów. Wydatkami takimi są np. paliwo, oleje i inne „płyny”, serwis, przeglądy, naprawy, części zamienne, opony.

Od 1 stycznia 2019 r. podatnik będzie mógł zaliczyć do KUP:

– 100% wydatków – samochód wykorzystywany jedynie w działalności gospodarczej;
– 75% wydatków – użytek mieszany;
– 20% wydatków – prywatny samochód wykorzystywany w działalności, nie wprowadzony do środków trwałych (tylko w PIT).

 

 

Wskazany limit dotyczy również podatku VAT. Część nieodliczonego VAT, która może zostać zaliczona do KUP, również będzie objęta wyżej wskazanymi limitami.

Amortyzacja samochodów

Nowelizacja podpisana przez Andrzeja Dudę zmienia limit amortyzacji samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności. Został on podwyższony do 150 tys. zł dla samochodów spalinowych oraz do 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych. Nowe prawo uniemożliwia zaliczenie do kosztów podatkowych tej części wartości odpisów amortyzacyjnych, w jakiej ich wartość przekroczy kwotę 150 tys. zł lub 225 tys. zł (obecnie jest to wartość 20 tys. EUR).

Niestety brak jest przepisów przejściowych, które wskazywałyby (lub nie) na możliwość stosowania nowego poziomu limitu dla już amortyzowanych samochodów. Specjaliści przewidują, że pierwsze oficjalne wyjaśnienia tej kwestii pojawią się na początku przyszłego roku.

Leasing samochodów

Ustawodawca wprowadził także regulacje odnoszące się bezpośrednio do rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem samochodów osobowych wynikających z umowy leasingu bądź innej umowy o podobnym charakterze. To zupełnie nowe rozwiązanie na polskim rynku. Według ustawodawcy ma ono zapobiegać preferencyjnemu opodatkowaniu leasingu w stosunku do zakupu samochodu osobowego. Nowe przepisy ograniczają prawo podatnika do zaliczania do kosztów podatkowych całości opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy (lub podobnych).

Oznacza to, że dla samochodów o wartości powyżej 150 tys. zł podatnik do kosztów podatkowych będzie mógł zaliczyć tylko tę część każdej z rat leasingowych w takiej proporcji, w jakiej wartość samochodu przystaje do wskazanego limitu. Limit ten nie będzie dotyczył części odsetkowej raty leasingowej. Uwaga! W ramach powyżej wskazanego limitu mieści się również wartość nieodliczonego przy nabyciu podatku VAT.

Nowe przepisy będą miały znaczenie głównie dla samochodów, których wartość przewyższa 150 tys. zł. W przypadku samochodów poniżej tej wartości nadal będzie możliwość zaliczania całości opłat do kosztów podatkowych.

Koszty związane z wydatkami z tytułu użytkowania samochodu osobowego nabytego w ramach leasingu także objęte będą limitem 75% – analogicznie jak powyżej. Jest to kolejna nowa regulacja zmieniająca dotychczasowy sposób rozliczania wydatków na leasingowane samochody osobowe.

Odpłatne zbycie samochodu

Limit 150 tys. zł będzie miał także zastosowanie w przypadku odpłatnego zbycia samochodu osobowego będącego środkiem trwałym. Kosztem uzyskania przychodów będą poniesione wydatki na nabycie samochodu osobowego, w części nieprzekraczającej wskazanego limitu, po ich uprzednim pomniejszeniu o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Upraszczając, kosztem uzyskania przychodów będzie różnica pomiędzy limitem amortyzacji (150 tys. zł), a wartością odpisów amortyzacyjnych zaliczonych przez podatnika do kosztów podatkowych. Uwaga! Zmiana ta dotyczy samochodów wprowadzonych do ewidencji po 1 stycznia 2019 r.

Kiedy wejdzie nowe prawo?

Dla umów leasingu, najmu, dzierżawy nowe regulacje będą obowiązywały dla umów zawartych po 31 grudnia 2018 r. Jeśli zatem zostanie zawarta umowa leasingu przed 1 stycznia 2019 r., wówczas podatnik będzie stosował do niej aktualnie obowiązujące zasady (całość raty leasingowej w KUP), bez żadnego ograniczenia czasowego – aż do zakończenia okresu leasingu. Z kolei w sytuacji, gdy po 1 stycznia 2019 r. umowy te zostaną odnowione lub zmienione, stosuje się już nowe przepisy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *