Kredyt firmowy, a koszty prowadzonej działalności

Mec. Paweł Pawlukiewicz

Kredyt jest jedną z najpopularniejszych metod pozyskiwania środków finansowych na bieżącą działalność czy też rozwój firmy. Przedsiębiorcy bardzo często skupiają się na zminimalizowaniu obciążeń finansowych w ramach zaciągniętego kredytu, w związku  z czym poszukują różnych form rozliczania tego rodzaju poniesionych wydatków. Właściciele firm bardzo często nie zdają sobie jednak sprawy, w jaki sposób należy rozliczać zaciągnięte zobowiązanie.

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa można wskazać ogólne regulacje, dotyczące możliwości rozliczania kredytu zaciągniętego na potrzeby prowadzonej działalności. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 2012, poz. 361), dalej „updof”), wskazuje, że:
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kosztem uzyskania przychodu, na płaszczyźnie kredytów lub pożyczek zaciąganych w związku z finansowaniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej będą więc wszelkie opłaty okołokredytowe związane z danym kredytem/pożyczką, np.:

 • prowizja za uruchomienie kredytu;
 • opłata za rozpatrzenie wniosku;
 • koszty ubezpieczenia kredytu;
 • prowizje za wcześniejsze spłaty kredytu;
 • opłaty za zarządzanie i administrowanie kredytem;
 • koszty prowadzenia konta;
 • koszty prowadzenia karty kredytowej.

Mając na względzie powyższe, należy zauważyć, iż jedynie wartość kapitału zaciągniętego kredytu/pożyczki nie będzie zaliczana do kosztów prowadzenia działalności.

Przeznaczenie zaciągniętego kredytu

Wymieniony powyżej przepis art. 23 updof, wymienia koszty, które ustawodawca wykluczył z kosztów uzyskania przychodów. Na uwagę zasługuje punkt 32 tego przepisu, który wymienia naliczone lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również odsetki od pożyczek (kredytów). Z analizy powyższego wynika, że możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na spłatę kredytu uzależniona jest od spełnienia następujących przesłanek:

 • kredyt musi zostać przeznaczony na działalność firmy, a przedsiębiorca jest zobligowany do wykazania związku pomiędzy zaciągniętym kredytem a przychodami firmy,
 • przedsiębiorca powinien sporządzić prawidłową dokumentację, potwierdzającą wykorzystanie pozyskanych środków na cele firmowe;
 • odsetki muszą być zapłacone.

Spełnienie wszystkich wyżej wymienionych warunków przez przedsiębiorcę ocenia się każdorazowo w kontekście indywidualnych okoliczności.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż bardzo ważną kwestią jest wykazanie przeznaczenia zaciągniętego kredytu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji odsetki od kredytu będą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności w momencie ich zapłaty. Na gruncie obowiązujących przepisów kwalifikacja kredytu na cele związane z bieżącą działalnością firmy następuje na podstawie realnego wykorzystania pozyskanych środków. Warto pamiętać, że podczas kontroli, urzędnik sprawdza prawidłowe zaszeregowanie kredytu na podstawie udostępnionej mu dokumentacji, m. in. faktur i potwierdzeń zapłaty.

Działalność gospodarcza może być również finansowana z kredytu konsumpcyjnego (np. kredytu konsumenckiego), w takiej sytuacji możliwe jest również zaliczenie poniesionych z tego tytułu wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Wszelkie opłaty okołokredytowe, w tym także odsetki mogą być kosztem uzyskania przychodów zarówno przy zaciągnięciu kredytu firmowego czy konsumpcyjnego. Co do zasady nie jest to uzależnione od rodzaju kredytu, ale od tego, na co rzeczywiście zostały wykorzystane pozyskane środki pieniężne.

Powyższe, potwierdza stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, przedstawione w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lutego 2010 r., (nr IBPBI/1/415-1206/10/WRz):

“Przepisy (…) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uzależniają możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów przeznaczonych na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, od klasyfikacji czy nazwy kredytów stosowanych przez instytucje finansowe, jak również od rodzaju zaciągniętego kredytu. Warunkiem uznania za koszt uzyskania przychodów, odsetek od kredytu jest fakt ich zapłacenia oraz istnienie związku przyczynowo – skutkowego między kredytem, a przychodem z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy. Decydujące znaczenie dla ustalenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ma więc faktyczne przeznaczenie kredytu, a nie treść umowy kredytowej zawartej z bankiem. Oznacza to, że nie można odmówić prawa do zaliczenia w koszty zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na imię i nazwisko podatnika, w sytuacji gdy wykaże on związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem. Z powyższego wynika, iż odsetki od kredytu mogą bezpośrednio stanowić koszty uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz zaciągnięty kredyt musi pozostawać w związku z uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę z tego źródła przychodami(…).”

Obowiązek dokumentacji

Bez względu na rodzaj posiadanego kredytu, na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zadbania o prawidłowe i rzetelne przygotowanie dokumentacji potwierdzającej przeznaczenie środków z zaciągniętego kredytu. Obowiązek ten, najlepiej jest spełnić przechowując całą  dokumentację związaną z udzieloną pożyczką, dowód wpłaty kredytu na konto firmowe, faktury kwitujące przeznaczenie pieniędzy na cele firmowe.

Odsetki od kredytu przeznaczonego na inwestycje w środki trwałe

Należy zwrócić uwagę na wyjątek dotyczący odsetek od pożyczki przeznaczonej na inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Jeżeli zaciągnięty kredyt zostanie przeznaczony na cele inwestycyjne firmy, wówczas odsetki, prowizje oraz inne opłaty naliczone w okresie realizacji inwestycji, powiększają wartość początkową środka trwałego i mogą być zaliczone do kosztów na podstawie dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Odsetki od tak wykorzystanej pożyczki, naliczone od dnia przekazania takiego składnika majątku do używania, nie kwalifikują się do kosztów zaliczonych bezpośrednio do kosztów podatkowych, lecz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 33 i art. 22g ust. 3 i 4 updof, zwiększają jego wartość początkową i są kosztem poprzez odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdza powyższe stanowisko w Interpretacji indywidualnej z 30 września 2011 r. (nr IBPBI/1/415-1206/10/WRz):

“Pamiętać jednakże należy, iż jeżeli środki pieniężne (…) wydatkowane zostały na cele inwestycyjne, tj. na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, to odsetki od tego kredytu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dwojaki sposób:

 • odsetki od kredytu naliczone (wymagalne), a także zapłacone (bez względu na okres za jaki zostały naliczone) przed wprowadzeniem środków trwałych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, powiększą wartość początkową tych środków trwałych
  i podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności pośrednio poprzez odpisy amortyzacyjne,
 • odsetki od kredytu wymagalne i zapłacone po wprowadzeniu środków trwałych do ww. ewidencji, podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.”

Na uwagę zasługuje fakt, iż skapitalizowane odsetki od udzielonego przedsiębiorcy kredytu mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów podatkowych, jeżeli zostały faktycznie zapłacone. Wyżej przedstawione stanowisko potwierdza chociażby Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 9 listopada 2011 roku (sygn. II FSK 867/10).

„(…)Skapitalizowane odsetki od pożyczki (kredytu) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty, a nie kapitalizacji. Dla uznania skapitalizowanych odsetek za koszt uzyskania przychodów koniecznej jest dokonanie faktycznej zapłaty (…)”.  

Zdaniem NSA, sama operacja kapitalizacji nie może być uznana za zapłatę. Zaznaczyć należy, iż naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od pożyczek (kredytów) nie stanowią kosztu podatkowego.

Należy pamiętać, aby wydatki poniesione w związku z zaciągniętym kredytem, zaksięgowane zostały w faktycznej dacie ich poniesienia, w takim wypadku dokumentem księgowym nie jest harmonogram spłat, a dokonane potwierdzenie zapłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *