Inwestycje w firmy rodzinne – badanie

Przedstawiamy analizę z danymi UBS dot. inwestycji w firmy rodzinne. Według Global Family Business Index 37% firm rodzinnych mieści się w Europie, 31% w Azji I Pacyfiku, 20% w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie i 12% w Ameryce Łacińskiej. W Europie firmy rodzinne stanowią od 60 do 90% wszystkich firm w różnych krajach, przy czym ich udział jest większy w krajach wschodnioeuropejskich niż na zachodzie.

Firmy rodzinne

Firmy rodzinne stosują długoterminową strategię rozwoju i posiadają balans między biznesowymi i rodzinnymi wartościami. W rezultacie często odnotowują lepsze wzrosty i wyższy zwroty z poniesionego ryzyka, biorąc pod uwagę ich konserwatywne podejście oraz skupienie na jakości i innowacyjności. UBS szacuje, że firmy rodzinne stanowią 20-30% globalnej kapitalizacji rynku akcji. Spodziewamy się, że wymienione spółki – jako grupa, przerosną swoich rówieśników o niskoprocentową stopę procentową rocznie w dłuższej perspektywie.

Aby uchwycić atrakcyjną szansę inwestycyjną firm rodzinnych, doradzamy wieloletni horyzont inwestycyjny oraz szeroką dywersyfikację portfela. Wynika to z faktu, że firmy rodzinne koncentrują się raczej na długoterminowym sukcesie niż na krótkoterminowej maksymalizacji zysków.

Rodzinne biznesy w dłuższej perspektywie

Badania pokazują, że w dłuższej perspektywie rodzinne biznesy sprawują się lepiej niż ich konkurencja, głównie ze względu na:

 • długoterminowe skupienie nad wzrostem dochodu i zyskownością,
 • konserwatywne struktury finansowania dla elastyczności i niezależności inwestycji,
 • lepsze relacje biznesowe między właścicielami a kierownictwem,
 • większe nastawienie na inwestycje w badania i rozwój,

zachowanie majątku firmy w kolejnych pokoleniach.

Cechami charakterystycznymi dla rodzinnych podmiotów finansowych są: przedsiębiorczość, lokowanie strategii i wizji w dłuższej perspektywie, współwłasność i wartości rodzinne, koncentracja majątku rodziny w firmie, dobre relacje z udziałowcami oraz wysoka wiarygodność dla budowania dobrej reputacji wśród interesariuszy.

Firmy rodzinne są zbudowane i prowadzone tak, aby trwać ponad pokoleniami i z tego powodu posiadają silniejszą naturalną orientację w kierunku długookresowych celów – nieznacznie lepszą sprawność w działaniu wykazują firmy do trzeciego pokolenia niż starsze. Co więcej, firmy rodzinne wykazują konserwatyzm finansowy i dyscyplinę kapitałową. Przedsiębiorstwa te są mniej hojne względem własnych rodzin i postronnych inwestorów – od 2010 roku średni wskaźnik wypłat dywidend utrzymuje się na poziomie 30% (36% w przeciętnej firmie MSCI World).

Przedsiębiorstwa prowadzone przez rodzinę cenią innowacyjność oraz jakość – wydają o 8% więcej na badania i rozwój niż przeciętna firma. Co więcej inwestycje w innowacyjne rozwiązania z każdym rokiem wzrastają.

UBS wyodrębnił trzy fazy cyklu życia firmy rodzinnej:

 • faza inicjacyjna,
 • faza wzrostu i rozwoju strategicznego,

faza wzmocnienia i planowania dziedziczenia.

Ostatnia z nich jest istotna z punkt zarządzania ryzykiem, ponieważ wymaga wczesnego planowania i zabezpieczenia firmy przed jej podziałem lub zniszczeniem. Aby dziedziczenie firmy przechodziło płynnie eksperci UBS sugerują możliwe wczesne, uczciwe i przejrzyste planowanie wewnątrz rodziny z wykorzystaniem rad zaufanych przyjaciół lub profesjonalnych doradców. W szczególności, gdy wraz z pokoleniami wzrasta liczba zaangażowanych członków rodziny warto wprowadzić firmę na giełdę papierów wartościowych jako instrument dla lepszego wsparcia sukcesji.

Wśród czynników możliwie ryzykownych dla inwestycji w firmy rodzinne UBS podaje:

 • rozmiary firmy,
 • ograniczona płynność finansowa na rynku,
 • konflikty rodzinne,
 • problemy związane z rządami w firmie,
 • ryzyko źle planowanego dziedziczenia,
 • krajowe i wewnątrz sektorowe problemy,
 • ryzyko ekonomiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *