Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej vs kredyt technologiczny

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Polska z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020 otrzyma ponad 82,5 miliardów euro na finansowanie m.in. obszarów takich jak: ochrona środowiska; zrównoważone wykorzystanie energii a także na badania, rozwój i innowacje.

Strategia ta będzie realizowana przez programy:

Program operacyjny inteligentny rozwój; program operacyjny infrastruktura i środowisko; program operacyjny wiedza edukacja rozwój; program operacyjny Polska cyfrowa; program operacyjny Polska wschodnia; 16 regionalnych programów operacyjnych; program operacyjny rozwoju obszarów wiejskich; program operacyjny „rybactwo i morze”.

 

Podział środków na 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (w mln euro):

Powyższe informacje pokazują nam, że jest sporo miejsca na to aby dofinansowanie z UE otrzymać.

Skupmy się jednak na jednym z parametrów jakie Nas interesują czyli Fundusze Europejskie na Rewitalizację  – gdzie ich szukać i co należy zrobić aby je otrzymać.

Finansowania na rewitalizację będziemy szukać w dwóch programach a mianowicie w Regionalnych Programach Operacyjnych a także w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Regionalne Programy Operacyjne są wdrażane przez Urzędy Marszałkowskie w każdym z województw. W związku z powyższym to właśnie te instytucje decydują o terminach naboru wniosków i zasadach na jakich można ubiegać się o takie wsparcie finansowe.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wspierane będą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej promujące jej kompleksowy wymiar, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu).

W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na bardzo szeroki zakres prac, w tym m.in:

– ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych;

– wymiana oświetlenia na energooszczędne;

– przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła39 na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej) 40

– instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;

– budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją,

– zastosowanie automatyki pogodowej;

– zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;

– instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, itd.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wsparcie skierowane będzie na tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną również budynków użyteczności publicznej (w ramach Poddziałania 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej) oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych (w ramach Poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym)

Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna obejmować może ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia obiektów na energooszczędne, w tym w zakresie związanym z wymianą okien, drzwi zewnętrznych, modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz części wspólnych oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne, albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub modernizacją takiego przyłącza, w przypadku gdy właścicielem ww. infrastruktury jest wnioskodawca projektu), budową/przebudową systemów wentylacji mechanicznej, przebudową systemów chłodzących i budową/przebudową klimatyzacji, pod warunkiem, że w wyniku tego działania nastąpi optymalizacja zużycia energii, prowadząca do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, w tym również w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii i (mikro) trigeneracji, instalacją odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach, wprowadzenie systemów zarządzania energią.

Zakres projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii końcowej o co najmniej 25%.

Z myślą o przedsiębiorcach; wspólnotach mieszkaniowych i innych formach działalności banki przygotowały produkt zwany kredytem termomodernizacyjnym i/lub kredytem z premią ekologiczną bądź kredytem inwestycyjnym.

Pomoc zaciągając kredyt z premią ekologiczną polega na tym, że ograniczamy np. koszty eksploatacji.

Kredyt z premią jest przeznaczony na ekomodernizację co pozwala po osiągnięciu założonego celu na otrzymanie premii nawet do 20% wartości zaciągniętego kredytu.

Korzyści płynące z zaciągniętego kredytu z premią ekologiczną to m.in. atrakcyjne premie: remontowa do 20% wykorzystanej kwoty kredytu na przedsięwzięcia remontowe; termomodernizacyjna do 20% wykorzystanej kwoty kredytu.; zmniejszenie zapotrzebowania na energię służącą do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach; zmniejszenie strat energii pierwotnej.

Kredyt inwestycyjny na remont, ocieplenie lub modernizacje to korzyść płynąca z  szerokiego zakresu inwestycji m.in. przedsięwzięcie ograniczające koszty eksploatacyjne dzięki wykorzystaniu rozwiązań ekologicznych; preferencyjne oprocentowanie.

Reasumując – poprzez połączenie dwóch innowacyjnych produktów w postaci dotacji i preferencyjnego kredytu Nasz Przedsiębiorca może zmniejszyć koszt finansowania bankowego z jednoczesnym uzyskaniem oszczędności wprowadzając nowoczesne ponadczasowe modernizacje płynące z  programów unijnych.

 

Monika Mojzesowicz

Dyrektor Departamentu Produktów dla Firm

Expander Advisors

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *