Dofinansowanie studiów dla pracowników

płatne studia pracownika

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika leży zarówno w interesie pracodawcy, jak i osoby zatrudnionej. Z tego powodu coraz popularniejszą praktyką w Polsce jest udzielanie pomocy w sfinansowaniu studiów. Na czym polega wsparcie pracownika w podnoszeniu jego kwalifikacji?

Art. 17 Kodeksu pracy wskazuje, że pracodawca jest zobowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Niestety przepisy te nie określają dokładnie, w jaki sposób ten proces ma przebiegać. W związku z tym ich interpretacja zależy w dużej mierze od dobrej woli pracodawcy. W ten sposób osoba zatrudniona może uzyskać m.in. urlop bezpłatny czy zwolnienia z części dnia pracy bez pomniejszania wynagrodzenia za ten dzień. Oczywiście wszystkie te przywileje otrzyma wyłącznie w momencie, kiedy pracodawca wyrazi na to zgodę.

Wysłanie pracownika na studia

Jedną z metod zachęcenia pracownika do dalszego kształcenia zawodowego jest skierowanie go do podjęcia nauki. Najczęściej osoby zatrudnione same proszą swoich pracodawców o dokument, który uprawnia ich nie tylko do częściowego bądź całkowitego dofinansowania dalszego kształcenia, ale także umożliwia im np. wcześniejsze zwolnienie z pracy, jeśli koliduje ona z jego zajęciami.

Skierowanie na kształcenie zwykle przyjmuje postać umowy cywilnoprawnej między pracownikiem, a pracodawcą. Taki dokument precyzyjnie określa wzajemne prawa i obowiązki obu stron, reguluje zasady, na których zostało udzielone pracownikowi wsparcie oraz sposób korzystania z przyznanych mu w ten sposób uprawień. Sporządzenie umowy tego rodzaju pozwala uniknąć w przyszłości kłopotliwych nieporozumień, dlatego też warto od razu sporządzić ją na piśmie. Prawo nie reguluje jednak formy umowy tego rodzaju i może zostać zawarta także w formie ustnej.

Kształcenie z własnej inicjatywy

W niektórych sytuacjach sam zatrudniony postanawia o konieczności dalszego kształcenia, a pracodawcę prosi o pomoc już w momencie podjęcia edukacji. Czy w takiej sytuacji pracodawca może mu udzielić pomocy finansowej? Jeśli kierunek studiów bądź szkolenia związany jest z działalnością firmy to pracodawca w takim momencie może podjąć decyzję o sfinansowaniu osobie zatrudnionej części bądź całości kształcenia. Środki pozyskane od pracodawcy mogą pokryć nie tylko opłaty za naukę, ale także koszt przejazdu, podręczników czy zakwaterowania.

Obowiązek zwrotu kosztów

W momencie podejmowania dodatkowego kształcenia często podpisywana jest umowa z pracodawcą o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Określa ona wzajemne prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w związku z podejmowaną przez niego nauką. Taki dokument określa również czas, który pracownik musi przepracować w danej firmie po zakończeniu szkolenia. Tzw. lojalka zabezpiecza interesy pracodawcy i poniekąd rekompensuje mu poniesione koszty. Przepisy określają wyraźnie, że okres pozostania w stosunku pracy po zakończeniu kształcenia nie może wynosić więcej niż 3 lata. Jeśli pracownik złoży wypowiedzenie przed upływem ustalonego okresu to może zostać pociągnięty do zwrotu całości bądź części kosztów kształcenia, proporcjonalnie do okresu pozostawania zatrudnionym po ukończeniu kwalifikacji zawodowych.

Urlop szkoleniowy

W ramach umowy o doszkalaniu się pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu szkoleniowego, czyli dodatkowych dni wolnych na naukę bądź udział w wybranych szkoleniach. Niestety taka forma pomocy przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, których pracodawca samodzielnie wysłał na doszkalanie.

Za taki urlop pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi pełnego wynagrodzenia. Ilość przysługujących pracownikowi dni wolnych określona jest prawnie i zależy przede wszystkim od rodzaju podjętego kształcenia. W momencie przystąpienia do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego czy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zatrudnionemu należy się 6 dni wolnych, natomiast aż 21 dni wolnych od pracodawcy otrzymamy w momencie przygotowywania pracy dyplomowej i nauki do egzaminu dyplomowego na ostatnim roku studiów. Niestety przepisy nie przewidują dodatkowych dni wolnych na czas sesji egzaminacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *