Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co trzeba wiedzieć

segregator z dokumentami

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został utworzony w ramach realizacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Kto musi się do niego wpisać?

Unijne prawo zobowiązuje państwa członkowskie do przechowywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych w centralnym rejestrze, a także do udostępniania tych informacji właściwym organom i jednostkom analityki finansowej oraz podmiotom zobowiązanym (w ramach stosowania środków należytej staranności wobec klienta).

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to rejestr, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. W Polsce podstawą funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – wyjaśnia Dominik Ciula, Sales Director and Aasa dla Biznesu Product Owner w Aasa Global.

Kto musi zostać wpisany do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych muszą uzyskać:

 • spółki jawne;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Wyłączone z obowiązku zgłaszania do Rejestru są spółki partnerskie oraz spółki publiczne w rozumieniu przepisów powyższej ustawy. Jest to związane z niższym ryzykiem ukrycia tożsamości osób fizycznych wywierających wpływ na działania przez nie podejmowane – podkreśla Dominik Ciula.

Dane zgłaszane do Rejestru

Zgłoszenie do Rejestru powinno zawierać:

1. dane identyfikacyjne spółek:

 • nazwę (firmę),
 • formę organizacyjną,
 • siedzibę,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • NIP;

2. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Jak zgłosić się do Rejestru

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenie składane jest w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru.

Zgłoszenia do rejestru należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek wymienionych w art. 58 do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany – podpowiada Dominik Ciula, Sales Director and Aasa dla Biznesu Product Owner w Aasa Global.

Właściwości Rejestru

Rejestr ma charakter jawny. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do Rejestru, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji nie ponosi odpowiedzialności.

Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 października 2019 r.), mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r. Podmioty, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *