100 zmian dla firm

Ministerstwo Rozwoju zaczęło realizację pierwszego etapu Planu na rzecz „Odpowiedzialnego Rozwoju”.  Wiąże się on z wprowadzeniem w życie, pakietu pod nazwą „100 zmian dla firm”, stanowiący element zmian, mających na celu zapoczątkowanie licznych ułatwień dla przedsiębiorców, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także poprawę otoczenia prawnego ich funkcjonowania.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255). Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w ok. 20 ustawach, m.in. w: prawie budowlanym, prawie pracy, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, prawie finansowym, prawie dotyczącym dozoru technicznego czy prawie ochrony środowiska, których celem jest uproszczenie wykonywania działalności gospodarczej w różnych obszarach.

Założeniem Pakietu „100 zmian dla firm” jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Osiągnięcie tego celu ma być realizowane poprzez ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej.

Do najważniejszych, obowiązujących już, zmian zawartych w pakiecie „100 zmian dla przedsiębiorców” m.in. należą:

Do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459
z późn. zm.) zostały wprowadzone zmiany tj. :

– unormowanie tzw. „prokury mieszanej” – prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.
Nowe brzmienie art. 109 4 § 11 daje możliwości przewidzenia obowiązku współdziałania prokurenta z członkiem organu zarządzającego (np. członka zarządu w spółkach kapitałowych) lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej. Co ważne, zgłoszenie
o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej, także sposób jej wykonywania;

– doprecyzowano kwestię odbierania oświadczeń woli skierowanych do przedsiębiorcy wskazując, iż mogą być one, podobnie jak doręczenia pism, dokonywane wobec każdego
z prokurentów;

– w sprawach cywilnych sobota będzie traktowana tak samo jak dzień ustawowo wolny od pracy, jeśli więc koniec terminu będzie przypadał na sobotę, to będzie on automatycznie przedłużany do poniedziałku albo do innego najbliższego dnia powszedniego.

Do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) wprowadzone zostały zmiany tj.:

– pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym określonym wymaganiom, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.
Co istotne, pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może fakultatywnie ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Natomiast, pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi
z wnioskiem o jego ustalenie.

– w regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania;

– wprowadzona została możliwość wydawania łącznego świadectwa pracy za następujące po sobie zakończone okresy zatrudnienia u danego pracodawcy (na wniosek wydawane będą jednostkowe świadectwa pracy).

– termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę został wydłużony z 7 do 21 dni. Z kolei termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy
o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę zmienił się z 14 do 21 dni

Do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) wprowadzone zostały zmiany tj. :

– zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – dotyczy to inwestycji tj.:

  • budowy przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 i opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
  • przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Na gruncie wcześniejszych regulacji przebudowę taką można zrealizować na podstawie zgłoszenia, pod warunkiem, że nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. W wyniku nowelizacji zgłoszenie będzie wymagane jedynie w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. W pozostałym zakresie przebudowa nie będzie wymagała ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

– drobne odstępstwa od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę (do 2 %) będą akceptowane bez żadnych formalności;

–  termin rozpatrywania przez urząd zgłoszeń budowy został skrócony z 30 do 21 dni. Jeśli urząd nie wypowie się w ciągu 21 dni, to może uznać, że nie wyraził sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda). Jednocześnie przed tym terminem organ będzie mógł wydać zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu.

Do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

objęcie ochroną przed negatywnymi konsekwencjami tych podatników, którzy zastosują się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej Ministra Finansów lub objaśnień podatkowych publikowanych przez Ministerstwo Finansów;

– wydawanie Objaśnień podatkowych publikowanych na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

Do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 – limit przychodów netto (ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych), do którego osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne oraz spółki partnerskie mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów (małą księgowość) został podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Przy wyznaczaniu obowiązku prowadzenia pełnej księgowości w danym roku, limit przelicza się na złote po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego ten rok.

 

Do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

– „Klauzula pewności prawa” – polega na rozciągnięciu ochrony wynikającej z dominującej praktyki interpretacyjnej w zakresie indywidualnych interpretacji prawa na ogół przedsiębiorców (także tych, którzy nie wystąpili o wydanie interpretacji indywidualnej) i ochrona przed odpowiedzialnością za zdarzenia przeszłe, jeśli organ administracji zmieni dominującą praktykę interpretacyjną,

– organ administracji publicznej lub państwowa jednostka organizacyjna niezwłocznie zamieszczają w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na swoich stronach nowo wydane interpretacje.

– urząd nie może kilkukrotnie kontrolować firmy w tej samej sprawie. Od tej zasady zachodzą wyjątki np., gdy zachodzi podejrzenie o popełnienie przestępstwa.

– niezależnie od tego, jaki urząd będzie kontrolował firmę, informacje dotyczące procedury kontrolnej będzie można znaleźć w Internecie. Organy kontrolne będą miały obowiązek umieszczać szczegółowe informacje „krok po kroku” o procedurach kontroli na swoich stronach internetowych.

Nowe przepisy mają gwarantować oszczędności dla przedsiębiorców do 190 mln zł rocznie
w związku z podniesieniem limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

Zmiany dla ponad 1,5 miliona mniejszych pracodawców będą stanowiły zachętę do zwiększenia zatrudnienia, w związku z zwiększeniem progów obowiązkowego tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pozwoli to również obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa ze względu na brak konieczności administrowania Funduszem.

Jednym z bardziej pozytywnych aspektów wprowadzonych zmian, na które warto zwrócić uwagę jest klauzula ochronna związana z zastosowaniem się przedsiębiorcy do utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Regulacja ta daje możliwość szczególnie mniejszym przedsiębiorcom na uchronienie się od niekorzystnych skutków zmiany interpretacji przepisów przez organy, w tym organy podatkowe. Nowe przepisy pozwalają przedsiębiorcom na zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia biznesu bez ponoszenia dodatkowych kosztów na obsługę prawną, czy otrzymanie szeregu interpretacji indywidualnych.

Takie rozwiązanie wpłynie również na zmniejszenie ilość wniosków o interpretacje, co przyczyni się do odciążenia Urzędów i da możliwość lepszego wykorzystania wiedzy i doświadczenia urzędników.  Interpretacje przepisów podatkowych będą wydawane w formie broszur i informacji podatkowych. Już dziś są one wykorzystywane przez Ministerstwo Finansów, jednak nowa regulacja pozwoli znacznie poszerzyć ich zakres, a tym samym ułatwić obywatelom i przedsiębiorcom zrozumienie systemu podatkowego.

Podsumowując należy zauważyć, iż wprowadzone na gruncie pakietu „100 zmian dla firm”, zmiany przyczynią się do znacznego uproszczenia i poprawy warunków prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, a także będą miały bezpośredni wpływ na konkurencyjność gospodarki nie tylko na rynkach europejskich, ale także światowych.

Mec. Paweł Pawlukiewicz

Mec. Paweł Pawlukiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *